Unijne

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Cyfrowe nauczanie” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie w okresie od 08.2018 do 31.07.2019 roku.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 2. Kady dla gospodarki, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 3. Projekt skierowany jest łącznie do 222 uczniów (82K,140M), 24 nauczycieli (21K,3M), 10 rodziców (7K,3M).
 4. W ramach ww. projektu oferowane jest wsparcie dla nauczycieli w postaci krótkiej formy doskonalenia zawodowego prowadzonego w salach Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie., tj.:
 5. kursu pt. ECDL e-Nauczyciel w wymiarze 40h dydaktycznych,
 6. szkolenie pt. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się w wymiarze 8h dydaktycznych
 7. szkolenie w zakresie pedagogiki specjalnej pn. metody aktywizującej w pracy z osobami niepełnosprawnymi w wymiarze 20h dydaktycznych
 8. szkolenie w zakresie kompetencji wychowawczych, w wymiarze 8h dydaktycznych
 9. szkolenie pt. metoda eksperymentu w edukacji przyrodniczej, w wymiarze 16h dydaktycznych
 10. W ramach ww. projektu oferowane jest wsparcie dla rodziców w postaci warsztatów ukierunkowanych na przeciwdziałanie zrachowaniom problemowym oraz podnoszeniu kompetencji edukacyjno-wychowawczych rodziców prowadzone w salach Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.
 11. W ramach ww. projektu oferowane jest wsparcie dla uczniów w postaci regularnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w salach Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie., tj.:
 12. Kompetencje językowe i postawa pracy w grupie w wymiarze 40h dydaktycznych na grupę, łącznie 18 grup po 10 osób (język angielski i język niemiecki)
 13. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: zajęcia uzupełniające dla ucznia ze szczególnym uzdolnieniem w zakresie matematyki ( 50h/grupa; 10 grup po 6 osób), zajęcia uzupełniające dla ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami z języka angielskiego (80h/grupa; 6grup po 7 osób), zajęcia uzupełniające dla ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie fizyki ( 14h/grupa; 2 grupy po 6 osób)
 14. Zajęcia IT Security Moduł S3 w wymiarze 14h dydaktycznych na grupę, łącznie 2 grupy po 10 osób.
 15. Biuro Projektu znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.
 16. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej szkoły www.sp18.olsztyn.pl
 17. Projekt jest dofinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 Zapraszamy do udziału w projekcie. Uczymy nowocześnie i cyfrowo!

Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu:

 1. Dla nauczycieli do 23.08.2018 roku do godziny 15:30.
 2. Dla rodziców do 14.09.2018 roku do godziny 15:30
 3. Dla uczniów do 14.09.2018 roku do godziny 15:30

O zakwalifikowaniu się do projektu zadecydują kryteria dodatkowe według przyjętego systemu punktowego. Szczegóły w Biurze Projektu i w regulaminie.

regulamin rekrutacji – Cyfrowe nauczanie