Informacje o naborze

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie od 18 marca do 29 marca 2019 r. (do godz. 15.00).

Do klasy I na rok szkolny 2019/2020 może być przyjęte dziecko, które:

  1. W roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.),
  2. W roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I będzie przebiegało poprzez:

  1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
  2. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w tej szkole – przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, do której rekrutują, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020„. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki (załączniki znajdują się w Uchwale Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym).

Dokumenty podpisują oboje rodzice (jeżeli jest taka możliwość).

UWAGA: razem z rekrutacją do klasy pierwszej odbywają się również zapisy dzieci na świetlicę na rok szkolny 2019/2020.  

Do pobrania:

Karta zgłoszenia 2019-2020  (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Wniosek 2019-2020 (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Uchwała-rekrutacja (zawiera załączniki do wniosku dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

karta zgłoszenia do świetlicy 2019-2020

Informator dla rodziców