Informacje o naborze

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie do 27 marca 2020 r. (do godz. 15.00), przy czym dokumenty można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • od 15 lutego będzie można pobrać druki zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły (zakładka nabór), wypełnić je ręcznie i złożyć w sekretariacie;
  • od 16 marca będzie można złożyć zgłoszenie lub wniosek za pomocą elektronicznej platformy do spraw rekrutacji https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/

Do klasy I na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

  1. W roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.),
  2. W roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i w roku szkolnym 2019/2020 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I będzie przebiegało poprzez:

  1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
  2. Złożenie wniosku i udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w tej szkole – przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, do której rekrutują, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021„. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki (załączniki znajdują się w Uchwale Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym).

Dokumenty podpisują oboje rodzice (jeżeli jest taka możliwość).

UWAGA: razem z rekrutacją do klasy pierwszej odbywają się również zapisy dzieci na świetlicę na rok szkolny 2020/2021.  

  • 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.