• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Pedagog | Psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

 

 

Pedagog: Anna Jaguszewska (pokój 103, I piętro) - klasy I - III

Tel.: 895271565 wew. 34

Godziny pracy:

Poniedziałek 10.30 - 14.30
Wtorek 9.00 - 14.30
Środa 12.00 - 14.30
Czwartek 9.00 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.30

 


Pedagog: Anna Koziorowska (pokój 201, II piętro) - klasy IV - VII i gimnazjalne

Tel.: 895271565 wew. 29

Godziny pracy:

Poniedziałek 9.00 - 14.30
Wtorek 11.00 - 16.30
Środa 8.30 - 13.30
Czwartek 8.30 - 13.30
Piątek 8.30 - 13.30Psycholog: Aleksandra Barańska (pokój 6, parter),

Tel.: 895271565 wew. 44

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 - 14.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 15.00

 

Psycholog i pedagog we współczesnej szkole…

Główną ideą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest, to, że zarówno psycholog i pedagog są inicjatorami działań na rzecz optymalizacji procesu wychowania, a nie tylko podejmowanie doraźnych interwencji w sytuacji problemowej lub konfliktowej. Nasze działania adresujemy do wszystkich stron tworzących system szkolny: dyrekcji, rodziców i uczniów, a nawet personelu administracyjnego.

Zadania psychologa:

 

 

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 

Zadania pedagoga:

 

 

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. – aby przeczytać całe rozporządzenie)

 

 

 

 

Psycholog
i pedagog
w
e współczesnej
szkole
...
Główną ideą pomocy psychologiczno
-
pedagogicznej
w naszej szkole
jest, to, że zarówno psycholog
i
pedagog
są inicjatorami
działań
na rzecz optymalizacji procesu wy
chowania, a nie tylko
podejmowanie doraźnych
interwencji w sytuacji problemowej lub konfliktowej. Nasze działania
adresujemy do wszystkich stron tworzących system szkolny: dyrekcji, rodziców i uczniów, a na
wet
personelu administracyjnego
.
Zadania psychologa
prowadzenie badań i działań diagnostycznych
uczniów
, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych
w przed
szkolu, szkole lub placówce
w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniów;
udzielanie pomocy psychologiczno
-
pedagogicznej
w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu
profilaktyki uzależnień
i innych problemów
dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych
, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań
mediacyjnych
i
in
terwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych
;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości
, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców
grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomoc
y psychologiczno
-
pedagogicznej.