• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Pedagog | Psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Pedagog: Anna Jaguszewska (pokj 103, I pitro) - klasy I - III

Tel.: 895271565 wew. 34

Godziny pracy:

Poniedziaek 10.30 - 14.30
Wtorek 9.00 - 14.30
roda 12.00 - 14.30
Czwartek 9.00 - 15.30
Pitek 8.00 - 15.30


Pedagog: Anna Koziorowska (pokj 201, II pitro) - klasy IV - VII i gimnazjalne

Tel.: 895271565 wew. 29

Godziny pracy:

Poniedziaek 9.00 - 14.30
Wtorek 11.00 - 16.30
roda 8.30 - 13.30
Czwartek 8.30 - 13.30
Pitek 8.30 - 13.30Psycholog: Aleksandra Baraska (pokj 6, parter),

Tel.: 895271565 wew. 44

Godziny pracy:

Poniedziaek 8.00 - 14.00
Wtorek 9.00 - 16.00
roda 8.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 15.00

Psycholog i pedagog we wspczesnej szkole?

Gwn ide pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest, to, e zarwno psycholog i pedagog s inicjatorami dziaa na rzecz optymalizacji procesu wychowania, a nie tylko podejmowanie doranych interwencji w sytuacji problemowej lub konfliktowej. Nasze dziaania adresujemy do wszystkich stron tworzcych system szkolny: dyrekcji, rodzicw i uczniw, a nawet personelu administracyjnego.

Zadania psychologa:

 • prowadzenie bada i dziaa diagnostycznych uczniw, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych uczniw w celu okrelenia przyczyn niepowodze edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placwce w celu rozwizywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniw;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie i innych problemw dzieci i modziey;
 • minimalizowanie skutkw zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie rnych form pomocy w rodowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniw;
 • inicjowanie i prowadzenie dziaa mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych moliwoci, predyspozycji i uzdolnie uczniw;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Zadania pedagoga:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniw oraz analizowanie przyczyn niepowodze szkolnych,
 • okrelanie form i sposobw udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie rnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniw, rodzicw i nauczycieli,
 • podejmowanie dziaa wychowawczych i profilaktycznych wynikajcych z programu wychowawczego szkoy i programu profilaktyki w stosunku do uczniw, z udziaem rodzicw i nauczycieli,
 • wspieranie dziaa opiekuczo ? wychowawczych nauczycieli, wynikajcych z programu wychowawczego szkoy i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zada realizowanych przez szko na rzecz uczniw, rodzicw i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniw kierunku ksztacenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • dziaanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej.

(fragment z Rozporzdzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. ? aby przeczyta cae rozporzdzenie)

Psycholog
i pedagog
w
e wspczesnej
szkole
...
Gwn ide pomocy psychologiczno
-
pedagogicznej
w naszej szkole
jest, to, e zarwno psycholog
i
pedagog
s inicjatorami
dziaa
na rzecz optymalizacji procesu wy
chowania, a nie tylko
podejmowanie doranych
interwencji w sytuacji problemowej lub konfliktowej. Nasze dziaania
adresujemy do wszystkich stron tworzcych system szkolny: dyrekcji, rodzicw i uczniw, a na
wet
personelu administracyjnego
.
Zadania psychologa
?
prowadzenie bada i dziaa diagnostycznych
uczniw
, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moliwoci
psychofizycznych uczniw w celu okrelenia przyczyn niepowodze
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw;
?
diagnozowanie sytuacji wychowawczych
w przed
szkolu, szkole lub placwce
w celu rozwizywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniw;
?
udzielanie pomocy psychologiczno
-
pedagogicznej
w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
?
podejmowanie dziaa z zakresu
profilaktyki uzalenie
i innych problemw
dzieci i modziey;
?
minimalizowanie skutkw zaburze rozwojowych
, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie rnych form pomocy w rodowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniw;
?
inicjowanie i prowadzenie dziaa
mediacyjnych
i
in
terwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych
;
?
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych moliwoci
, predyspozycji i uzdolnie uczniw;
?
wspieranie nauczycieli, wychowawcw
grup wychowawczych i innych
specjalistw w udzielaniu pomoc
y psychologiczno
-
pedagogicznej.
 

Menu witryny