• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Strefa logopedy PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Logopeda: mgr Wanda Karwowska (pokj 104 - I pitro), tel. 895271565 wew. 27

logopeda

Godziny pracy:

poniedziaek:   9.00 - 15.15
wtorek: 11.00 - 15.15
roda:   9.00 - 14.45
czwartek: 11.00 - 15.15
pitek:   9.30 - 15.00

Zajcia logopedyczne w szkole skierowane s do dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy. wiczenia prowadzone s indywidualnie i zespoowo w zalenoci od rodzaju oraz stopnia nasilenia zaburze. Gabinet logopedyczny wyposaony jest w niezbdne pomoce do wicze usprawniajcych narzdy artykulacyjne, do wicze oddechowych oraz wicze jzykowych.

Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburze mowy, korekcja wymowy, nauczanie mowy, wyrwnywanie opnie rozwoju mowy, wypracowywanie odpowiedniego poziomu sprawnoci jzykowej.
Do tego celu su indywidualnie dobierane dla kadego dziecka wiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, ksztacce such fonemowy oraz usprawniajce narzdy artykulacyjne. wiczenia te wykonywane s wraz z grami i zabawami utrwalajcymi wymow tj. rebusy, zagadki, ukadanki, elementy terapii multimedialnej.

Terapi logopedyczn objci s wszyscy uczniowie klas I ? VI, u ktrych stwierdzono wad wymowy.

W zajciach terapii logopedycznej uczestnicz dzieci typowane na podstawie wynikw bada psychologicznych, logopedycznych w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej oraz przesiewowych bada logopedycznych prowadzonych przez logoped w szkole

We wrzeniu logopeda w szkole przeprowadza

diagnoz logopedyczn

wrd uczniw klas pierwszych:

 • bada pynno mowy,
 • ocenia sprawno aparatu artykulacyjnego,
 • sprawdza such fonetyczny i fonemowy,
 • bada artykulacj gosek w izolacji, realizacj gosek w wyrazach,
 • ocenia poziom analizy goskowej i sylabowej,

  • logopeda czy dzieci w grupy zblione pod wzgldem wady wymowy oraz systematycznie wiczy: oddech, artykulacj, such fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatw, poprawn dykcj, mow spontaniczn, czytanie i pisanie ze suchu
  • zajcia odbywaj si systematycznie (raz w tygodniu) i trwaj 30 minut, grupy s najczciej 2 ? 4 osobowe.
  • dzieci prowadz zeszyty, w ktrych zapisuj lub wklejaj wiczenia do wykonania w domu.
  • sukces terapii zaley od systematycznego udziau dziecka w zajciach i przede wszystkim od wytrwaej pracy w domu do ktrej powinni wczy si rodzice.

PLAN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Cel nadrzdny: - ksztatowanie prawidowej mowy, usuwanie wad wymowy

Cele szczegowe:

 • zapobieganie powstawaniu wad wymowy (prowadzenie wicze ksztatujcych prawidow mow i doskonalce mow ju uksztatowan),
 • rozszerzenie biernego i czynnego sownictwa uczniw,
 • doskonalenie motoryki narzdw mowy,
 • stymulacja rozwoju jzykowego uczniw z uwzgldnieniem wszystkich aspektw mowy (wymowy, sownictwa, strony gramatycznej i stylistycznej),
 • wywoanie i utrwalenie prawidowej wymowy gosek,
 • czytanie tekstw, nauka wierszykw, opis ilustracji, ukadanie historyjek obrazkowych,
 • doskonalenie funkcji wzrokowo-ruchowo-suchowych,
 • wsppraca z nauczycielami, pedagogiem i innymi specjalistami: uwiadamianie wanoci prawidowej wymowy u dzieci, udostpnianie opracowanych materiaw, instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz wicze, informowanie o postpach,
 • pedagogizacja rodzicw: prelekcje, gazetki, wykaz literatury dotyczcej rozwoju mowy dziecka, pokaz wicze,

Postawienie diagnozy czyli rozpoznanie zakce lub zaburze mowy (przeprowadzenie przesiewowych bada wymowy dzieci przedszkolnych i szkolnych na pocztku roku, zdiagnozowanie logopedyczne, udostpnienie wynikw bada zainteresowanym).

 • Badanie wstpne: badanie artykulacji wszystkich gosek

 • Badanie pogbione: badanie artykulacji danej goski we wszystkich pozycjach wokalicznych oraz ssiedztwach fonetycznych oraz tylko w tych pozycjach i ssiedztwach, w ktrych goska jest wypowiadana nieprawidowo
 • Badanie uzupeniajce: badanie budowy i sprawnoci narzdw mownych, suchu mownego, kinestezji artykulacyjnej, warunkw rodowiskowych.

Terapia logopedyczna czyli usuwanie wszelkich zakce i zaburze komunikacji jzykowej (systematyczne prowadzenie zaj logoterapii w przedszkolach i szkoach, w maych grupach bd indywidualnie; prowadzenie przez dzieci zeszytw do zaj logopedycznych z wiczeniami i zaleceniami do utrwalenia w domu).

Etap wstpny i przygotowawczy:

- wiczenia oddechowe: pogbienie oddechu, rozruszanie przepony, wyduenie fazy wydechowej, nauka oddychania przez nos,

-wiczenia usprawniajce motoryk narzdw artykulacyjnych: jzyka, warg, szczki dolnej, podniebienia mikkiego,

- wiczenia fonacyjne: ksztatowanie umiejtnoci modulowania siy i wysokoci gosu,

- wiczenia suchu mownego (fonematycznego): wyodrbnianie z potoku mowy- wyrazw,

w wyrazach - sylab, w sylabach- gosek, rnicowanie gosek, rnicowanie poprawnego

i zaburzonego brzmienia,

- wiczenia logorytmiczne (z zakresu techniki ruchu, percepcyjno-ruchowe, muzykowanie)

Etap waciwej pracy korekcyjnej:


-wywoanie i utrwalenie goski oraz automatyzacja prawidowej wymowy

-wywoanie goski w izolacji lub w grupie spgoskowej (w przypadku r)

-utrwalenie goski w sylabach, logotomach, wyrazach (w nagosie, rdgosie, wygosie), wyraeniach i zdaniach

-wiczenia utrwalajce wywoana gosk w tekstach, wierszykach, wyliczankach,

- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej poprzez opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmw kierowanych

Metody pracy

Metody samoistne:

 • metoda usprawniania narzdw mowy,
 • metoda suchowa: uwraliwianie dziecka na dwiki otoczenia, wiczenia suchu fonematycznego (rozrnianie gosek wadliwie i prawidowo realizowanych oraz gosek opozycyjnych),
 • metoda wyjaniania: sowna instrukcja prawidowego uoenia narzdw mowy,
 • metoda wzrokowa: naladowanie przez dziecko ukadu artykulacyjnego demonstrowanego przez logoped,
 • metoda czuciowa: metoda kontroli i czucia skrnego,
 • metoda naturalna: naladowanie naturalnych gosw,
 • metoda integracji sensorycznej: wykorzystanie jednoczenie pracy wszystkich analizatorw w celu wywoania i utrwalenia prawidowej goski - symbolem, rysunkiem,

Metody przeksztacajce:


 • metoda substytucyjna: przeksztacanie dwiku pomocniczego, realizowanego prawidowo- w oczekiwany dwik

Metody niesamoistne:


 • metoda uczulania: uwraliwianie miejsc artykulacji za pomoc szpatuki,

 • metoda mechaniczna: uzyskiwanie prawidowego uoenia narzdw mowy z wykorzystaniem szpatuek
 

Menu witryny