• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ PDF Drukuj Email

SPRAWDZIAN  imagesca9u4yu6

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą przystąpić do niego wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Każdy uczeń który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:

 • - czytania,
 • - pisania,
 • - rozumowania,
 • - korzystania z informacji,
 • - wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są podstawowe dla tego poziomu kształcenia, ponadprzedmiotowe, niezbędne na wyższym etapie poziomu kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.

Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2014 r.

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin (nie później niż do 20 sierpnia danego roku).

Podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie są informatory. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem, ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu. W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:

 • - podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu,
 • - forma i struktura sprawdzianu,
 • - standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów,
 • - przykładowe zestawy zdań z opisami sprawdzanych umiejętności z kluczami odpowiedzi do zadań.

Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2009/2010 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dyslekcją rozwojową).

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.

Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.

Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.

Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.