• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ PDF Drukuj Email

SPRAWDZIAN  imagesca9u4yu6

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szstej klasie szkoy podstawowej. Jest on powszechny i obowizkowy, co oznacza, e musz przystpi do niego wszyscy uczniowie. Przystpienie do sprawdzianu jest jednym z warunkw ukoczenia szkoy.

Sprawdzianu nie mona nie zda. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Kady ucze ktry ukoczy szko podstawow, niezalenie od wynikw sprawdzianu musi by przyjty do gimnazjum w swoim rejonie, jeli nie ukoczy 16 roku ycia.

Uczniowie, ktrzy do sprawdzianu nie przystpi w danym roku, musz powtrzy ostatni klas szkoy podstawowej i przystpi do sprawdzianu w roku nastpnym.

Istnieje moliwo zwolnienia ucznia z obowizku przystpienia do sprawdzianu.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osigni uczniw w zakresie piciu obszarw umiejtnoci:

 • - czytania,
 • - pisania,
 • - rozumowania,
 • - korzystania z informacji,
 • - wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Umiejtnoci te okrelono w standardach wymaga egzaminacyjnych, bdcych podstaw przeprowadzania sprawdzianu w klasie szstej szkoy podstawowej. Maj charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, e np. czytanie obejmuje nie tylko umiejtnoci odczytywania tekstw literackich, ale take wykresw, map itp., a zadania s tak skonstruowane, e sprawdzaj umiejtnoci ksztacone w obrbie rnych przedmiotw. Umiejtnoci te s podstawowe dla tego poziomu ksztacenia, ponadprzedmiotowe, niezbdne na wyszym etapie poziomu ksztacenia (w gimnazjum) i przydatne w yciu codziennym.

Kadego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkoach w caej Polsce odbywa si on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian odbdzie si 1 kwietnia 2014 r.

Dla uczniw, ktrzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystpi do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a take dla tych, ktrzy wtedy przystpili, ale przerwali sprawdzian lub im go uniewaniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin (nie pniej ni do 20 sierpnia danego roku).

Podstawowym rdem informacji o sprawdzianie s informatory. Adresowane s przede wszystkim do uczniw i maj by ich przewodnikiem, uatwiajcym przygotowanie si do sprawdzianu. W informatorze o sprawdzianie zostay zamieszczone lub opisane:

 • - podstawy prawne regulujce przeprowadzenie sprawdzianu,
 • - forma i struktura sprawdzianu,
 • - standardy wymaga z objanieniami dla uczniw,
 • - przykadowe zestawy zda z opisami sprawdzanych umiejtnoci z kluczami odpowiedzi do zada.

Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2009/2010 z aneksem dla uczniw ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si (z dyslekcj rozwojow).

Na sprawdzianie kady ucze otrzymuje taki sam zestaw zada wraz z kart odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Sprawdzian rozpoczyna si punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trwa 60 minut i jest to czas, ktry przeznaczony jest na rozwizywanie zada. Przed przystpieniem do wykonywania zada ucze koduje swj zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczcego szkolnego zespou egzaminacyjnego oraz zapoznaje si z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas powicony na zapoznanie si ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.

Dla uczniw z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu moe by przeduony nie wicej ni 30 min.

Prace uczniw s sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorw. Nie mog oni sprawdza prac uczniw ze szkoy, w ktrej s zatrudnieni.

Wynik sprawdzianu to suma punktw uzyskanych za wykonanie zada otwartych i zamknitych. Wyniki sprawdzianu ustala Okrgowa Komisja Egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Maksymalnie na sprawdzianie mona uzyska 40 punktw. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje si na wiadectwie szkolnym. Kady ucze otrzymuje wystawione przez OKE zawiadczenie o szczegowych wynikach sprawdzianu. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zawiadczenie o wynikach sprawdzianu odbieraj w szkole.

 

Menu witryny

Przedszkole

Szkoa podstawowa